I dag ble følgende vedtatt på stortinget;

* Folk som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.

* Etter permitteringsperioden skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G etter. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G

* En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4.

* Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.

* Arbeidsgivere må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger. Antall dager man kan motta omsorgspenger dobles.

* Bedrifter får utsatt frist for betaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Begge forfaller i utgangspunktet 15. april.

* Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.

* Private flyplasser, som i Torp og Haugesund, skal kompenseres for bortfall av lufthavnavgifter.

* For dem som mottar sosiale ytelser, blir aktivitetskravet lagt på is inntil videre.

* Folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.

 

Oversikt over tidslinjen for permitteringer.
Sammenligning mellom «normale» regler og nye regler gjeldende fra 16.3.20 pga corona-situasjonen:

(Bildet lånt av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag)

Når kan bedriften permittere ansatte?

Det er viktig at det saklige grunnlaget må være hos bedriften og ikke hos arbeidstakeren. Situasjonen med Coronaviruset i seg selv, gir ikke grunnlag for permittering. Vær obs på misbruk! Karantene gir eksempelvis ikke saklig grunnlag for permittering.

Det er kun sysselsettingsproblemer som gir saklig grunn til å permittere. Dvs. at arbeidstakerne for en begrenset periode ikke kan sysselsettes på en for bedriften forsvarlig måte. Det må være en midlertidig situasjon.

Coronaviruset kan for eksempel medføre manglende underleveranser fra Kina eller Italia mv, eller redusert etterspørsel.  Slike forhold kan gi saklig grunn for permittering, fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes.

Drøftelse med tillitsvalgte!

Reglene rundt permittering er regulert i Hovedavtalens kapittel 7. Bedriften har en plikt til å drøfte med tillitsvalgte før varsel om permittering gis. Fra møtet skal det settes opp protokoll som skal signeres av begge parter. Hvis dette ikke blir gjort, eller at partene på bedriften er uenige i at det er saklig grunn til å permittere, kan i verste fall den som blir permittert miste retten til dagpenger. Varslingsfristene løper først når et slikt møte mellom partene er avholdt. På dette møte må partene drøfte hvem som skal permitteres. Ansiennitet er hovedprinsippet for utvelgelsen, men kan fravikes hvis det foreligger saklig grunn (som ved oppsigelser). Man må også diskutere muligheten for å benytte rullerende permitteringer, ref. LOK § 2. I protokollen fra møtet må man få med permitteringens sannsynlige lengde. Er det utsiktene usikre, må man avtale nye oppfølgingsmøter mellom partene senest innen 1 måned og deretter hver måned for å vurdere om permitteringene fortsatt er saklige (HA § 7-4 punkt3).

NB: Bedriften skal søke alternativer til permitteringer av tillitsvalgte, ref. Hovedavtalen LO-NHO § 7-1 punkt 4 (se også kommentarene i HA på dette punktet). Hovedavtalen henviser til at «Arbeidsutvalget» i klubben, så langt det er mulig, skånes for permittering. Arbeidsutvalget er leder, nestleder og sekretær, ref. HA § 5-4 punkt 1.

Merk: Reglene i Hovedavtalen om permittering er ikke endret på grunn av korona-situasjonen. Samme regler om drøftelser, ansiennitet, personlig varsel osv. gjelder fortsatt.

To eller 14 dagers permitteringsvarsel?

De aller fleste situasjonene vil kreve 14 dagers varsel etter Hovedavtalen LO-NHO. Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser er varselfristen 2 dager, jf. aml § 15-3. Varselfristens lengde er i utgangspunktet noe som avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne.

Permitteringer som skyldes coronaviruset kan være forventet eller uforutsett. Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.

For å vite hva uforutsette hendinger er, må vi altså til arbeidsmiljøloven § 15-3 (10). Her står følgende:

«Dersom ulykker, naturhendelser eler andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften…»

Det må altså dreie seg om uforutsette hendelser som feks. ulykker eller naturhendelser. Coronaviruset som nå har versert i mange uker faller i seg selv ikke inn under disse definisjoner. Et eksempel på uforutsett hendelse kan derimot være at myndighetene, uten forvarsel og med umiddelbar virkning, legger ned forbud mot en bestemt type virksomhet.

Videre må selvsagt de øvrige vilkårene være oppfylt.

Hva gjør man hvis arbeidsgiver beslutter å permittere med 2-dagers varslingsfrist?

Arbeidstakerne må der og da følge arbeidsgivers beslutning, ifølge LO-advokatene. Men den tillitsvalgte må protokollere sitt standpunkt, og fremme lønnskrav etter HA § 2-3.
Les hele saken på LO sine sider.

Permittering av lærlinger?

Lærlinger er i en særskilt situasjon i bedriften. Partene i arbeidslivet er enige om at lærlingene som hovedregel er unntatt fra permittering som følge av redusert ordreinngang. Hvis det blir lite arbeid, skal bedriften så langt det er mulig, forsøke å gi lærlingene alternative opplæringstilbud. Merk at lærlinger uansett ikke kan jobbe selvstendig på elektroarbeid.

Partene EL og IT og Nelfo skrev i 2009 en felles uttalelse om hvordan permittering av lærlinger skal skje. Merk at partene EL og IT og Nelfo har hatt møte angående dette i forbindelse med korona-situasjonen i 2020, og er enige om at samme rutiner gjelder fortsatt.

Hvis man likevel kommer i en situasjon hvor man må gå til permittering av lærlinger, skal fylkeskommunen varsles. Dette fordi lærlingen skal få forlenget lærekontrakten.